[c] 초보자 asm : 전화 코드는 어디에 있습니까?


Answers

Question

나는이 간단한 커널 모듈을 작성했다 :

#include <linux/module.h>    // for printk() 

int init( void ) 
{ 
  printk( "n Kello, everybody! nn" ); 

  return  0; 
} 

void exit( void ) 
{ 
  printk( "n Goodbye now... nn" ); 
} 

MODULE_LICENSE("GPL"); 
module_init(init); 
module_exit(exit); 

그리고 코드가 asm으로 어떻게 변환되는지 이해하려고합니다. 그래서 그것을 objdumped했습니다 :

root@ubuntu:/home/alex/Desktop/KModule# objdump -D kmodule.ko 

kmodule.ko:  file format elf64-x86-64 


Disassembly of section .note.gnu.build-id: 

0000000000000000 <.note.gnu.build-id>: 
 0:  04 00          add  $0x0,%al 
 2:  00 00          add  %al,(%rax) 
 4:  14 00          adc  $0x0,%al 
 6:  00 00          add  %al,(%rax) 
 8:  03 00          add  (%rax),%eax 
 a:  00 00          add  %al,(%rax) 
 c:  47           rex.RXB 
 d:  4e 55          rex.WRX push %rbp 
 f:  00 5e ef        add  %bl,-0x11(%rsi) 
 12:  7d 73          jge  87 <__mod_vermagic5+0x4f> 
 14:  83 47 e9 4d       addl $0x4d,-0x17(%rdi) 
 18:  98           cwtl 
 19:  eb b8          jmp  ffffffffffffffd3 <__mod_vermagic5+0xffffffffffffff9b> 
 1b:  eb 18          jmp  35 <__module_depends+0x6> 
 1d:  fb           sti  
 1e:  84 28          test %ch,(%rax) 
 20:  73 db          jae  fffffffffffffffd <__mod_vermagic5+0xffffffffffffffc5> 
 22:  51           push %rcx 
 23:  e4           .byte 0xe4 

Disassembly of section .text: 

0000000000000000 <init>: 
 0:  55           push %rbp 
 1:  48 89 e5        mov  %rsp,%rbp 
 4:  e8 00 00 00 00     callq 9 <init+0x9> 
 9:  48 c7 c7 00 00 00 00   mov  $0x0,%rdi 
 10:  31 c0          xor  %eax,%eax 
 12:  e8 00 00 00 00     callq 17 <init+0x17> 
 17:  31 c0          xor  %eax,%eax 
 19:  5d           pop  %rbp 
 1a:  c3           retq 
 1b:  0f 1f 44 00 00     nopl 0x0(%rax,%rax,1) 

0000000000000020 <cleanup_module>: 
 20:  55           push %rbp 
 21:  48 89 e5        mov  %rsp,%rbp 
 24:  e8 00 00 00 00     callq 29 <cleanup_module+0x9> 
 29:  48 c7 c7 00 00 00 00   mov  $0x0,%rdi 
 30:  31 c0          xor  %eax,%eax 
 32:  e8 00 00 00 00     callq 37 <cleanup_module+0x17> 
 37:  5d           pop  %rbp 
 38:  c3           retq 
 39:  00 00          add  %al,(%rax) 
  ... 

Disassembly of section .rodata.str1.1: 

0000000000000000 <.rodata.str1.1>: 
 0:  0a 20          or  (%rax),%ah 
 2:  20 20          and  %ah,(%rax) 
 4:  4b           rex.WXB 
 5:  65           gs 
 6:  6c           insb (%dx),%es:(%rdi) 
 7:  6c           insb (%dx),%es:(%rdi) 
 8:  6f           outsl %ds:(%rsi),(%dx) 
 9:  2c 20          sub  $0x20,%al 
 b:  65           gs 
 c:  76 65          jbe  73 <__mod_vermagic5+0x3b> 
 e:  72 79          jb  89 <__mod_vermagic5+0x51> 
 10:  62           (bad) 
 11:  6f           outsl %ds:(%rsi),(%dx) 
 12:  64           fs 
 13:  79 21          jns  36 <__module_depends+0x7> 
 15:  20 0a          and  %cl,(%rdx) 
 17:  0a 00          or  (%rax),%al 
 19:  0a 20          or  (%rax),%ah 
 1b:  20 20          and  %ah,(%rax) 
 1d:  47 6f          rex.RXB outsl %ds:(%rsi),(%dx) 
 1f:  6f           outsl %ds:(%rsi),(%dx) 
 20:  64           fs 
 21:  62           (bad) 
 22:  79 65          jns  89 <__mod_vermagic5+0x51> 
 24:  20 6e 6f        and  %ch,0x6f(%rsi) 
 27:  77 2e          ja  57 <__mod_vermagic5+0x1f> 
 29:  2e 2e 20 0a       cs and %cl,%cs:(%rdx) 
 2d:  0a 00          or  (%rax),%al 

Disassembly of section .modinfo: 

0000000000000000 <__mod_license27>: 
 0:  6c           insb (%dx),%es:(%rdi) 
 1:  69 63 65 6e 73 65 3d   imul $0x3d65736e,0x65(%rbx),%esp 
 8:  47 50          rex.RXB push %r8 
 a:  4c 00 73 72       rex.WR add %r14b,0x72(%rbx) 

000000000000000c <__mod_srcversion31>: 
 c:  73 72          jae  80 <__mod_vermagic5+0x48> 
 e:  63 76 65        movslq 0x65(%rsi),%esi 
 11:  72 73          jb  86 <__mod_vermagic5+0x4e> 
 13:  69 6f 6e 3d 45 33 46   imul $0x4633453d,0x6e(%rdi),%ebp 
 1a:  38 45 32        cmp  %al,0x32(%rbp) 
 1d:  30 39          xor  %bh,(%rcx) 
 1f:  34 37          xor  $0x37,%al 
 21:  44 32 31        xor  (%rcx),%r14b 
 24:  33 30          xor  (%rax),%esi 
 26:  32 35 44 36 39 34    xor  0x34393644(%rip),%dh    # 34393670 <__mod_vermagic5+0x34393638> 
 2c:  34 45          xor  $0x45,%al 
  ... 

000000000000002f <__module_depends>: 
 2f:  64           fs 
 30:  65           gs 
 31:  70 65          jo  98 <__mod_vermagic5+0x60> 
 33:  6e           outsb %ds:(%rsi),(%dx) 
 34:  64           fs 
 35:  73 3d          jae  74 <__mod_vermagic5+0x3c> 
  ... 

0000000000000038 <__mod_vermagic5>: 
 38:  76 65          jbe  9f <__mod_vermagic5+0x67> 
 3a:  72 6d          jb  a9 <__mod_vermagic5+0x71> 
 3c:  61           (bad) 
 3d:  67 69 63 3d 33 2e 30   imul $0x2e302e33,0x3d(%ebx),%esp 
 44:  2e 
 45:  30 2d 31 36 2d 67    xor  %ch,0x672d3631(%rip)    # 672d367c <__mod_vermagic5+0x672d3644> 
 4b:  65 6e          outsb %gs:(%rsi),(%dx) 
 4d:  65           gs 
 4e:  72 69          jb  b9 <__mod_vermagic5+0x81> 
 50:  63 20          movslq (%rax),%esp 
 52:  53           push %rbx 
 53:  4d 50          rex.WRB push %r8 
 55:  20 6d 6f        and  %ch,0x6f(%rbp) 
 58:  64           fs 
 59:  5f           pop  %rdi 
 5a:  75 6e          jne  ca <__mod_vermagic5+0x92> 
 5c:  6c           insb (%dx),%es:(%rdi) 
 5d:  6f           outsl %ds:(%rsi),(%dx) 
 5e:  61           (bad) 
 5f:  64 20 6d 6f       and  %ch,%fs:0x6f(%rbp) 
 63:  64           fs 
 64:  76 65          jbe  cb <__mod_vermagic5+0x93> 
 66:  72 73          jb  db <__mod_vermagic5+0xa3> 
 68:  69           .byte 0x69 
 69:  6f           outsl %ds:(%rsi),(%dx) 
 6a:  6e           outsb %ds:(%rsi),(%dx) 
 6b:  73 20          jae  8d <__mod_vermagic5+0x55> 
  ... 

Disassembly of section __mcount_loc: 

0000000000000000 <__mcount_loc>: 
  ... 

Disassembly of section __versions: 

0000000000000000 <____versions>: 
 0:  73 24          jae  26 <____versions+0x26> 
 2:  57           push %rdi 
 3:  41 00 00        add  %al,(%r8) 
 6:  00 00          add  %al,(%rax) 
 8:  6d           insl (%dx),%es:(%rdi) 
 9:  6f           outsl %ds:(%rsi),(%dx) 
 a:  64           fs 
 b:  75 6c          jne  79 <____versions+0x79> 
 d:  65           gs 
 e:  5f           pop  %rdi 
 f:  6c           insb (%dx),%es:(%rdi) 
 10:  61           (bad) 
 11:  79 6f          jns  82 <____versions+0x82> 
 13:  75 74          jne  89 <____versions+0x89> 
  ... 
 3d:  00 00          add  %al,(%rax) 
 3f:  00 49 a0        add  %cl,-0x60(%rcx) 
 42:  e1 27          loope 6b <____versions+0x6b> 
 44:  00 00          add  %al,(%rax) 
 46:  00 00          add  %al,(%rax) 
 48:  70 72          jo  bc <____versions+0xbc> 
 4a:  69 6e 74 6b 00 00 00   imul $0x6b,0x74(%rsi),%ebp 
  ... 
 7d:  00 00          add  %al,(%rax) 
 7f:  00 9a 0f 39 b4 00    add  %bl,0xb4390f(%rdx) 
 85:  00 00          add  %al,(%rax) 
 87:  00 6d 63        add  %ch,0x63(%rbp) 
 8a:  6f           outsl %ds:(%rsi),(%dx) 
 8b:  75 6e          jne  fb <__mod_vermagic5+0xc3> 
 8d:  74 00          je  8f <____versions+0x8f> 
  ... 

Disassembly of section .gnu.linkonce.this_module: 

0000000000000000 <__this_module>: 
  ... 
 18:  6b 6d 6f 64       imul $0x64,0x6f(%rbp),%ebp 
 1c:  75 6c          jne  8a <__this_module+0x8a> 
 1e:  65 00 00        add  %al,%gs:(%rax) 
  ... 

Disassembly of section .comment: 

0000000000000000 <.comment>: 
 0:  00 47 43        add  %al,0x43(%rdi) 
 3:  43 3a 20        rex.XB cmp (%r8),%spl 
 6:  28 55 62        sub  %dl,0x62(%rbp) 
 9:  75 6e          jne  79 <__mod_vermagic5+0x41> 
 b:  74 75          je  82 <__mod_vermagic5+0x4a> 
 d:  2f           (bad) 
 e:  4c 69 6e 61 72 6f 20   imul $0x34206f72,0x61(%rsi),%r13 
 15:  34 
 16:  2e 36 2e 31 2d 39 75   cs ss xor %ebp,%cs:%ss:0x75627539(%rip)    # 75627558 <__mod_vermagic5+0x75627520> 
 1d:  62 75 
 1f:  6e           outsb %ds:(%rsi),(%dx) 
 20:  74 75          je  97 <__mod_vermagic5+0x5f> 
 22:  33 29          xor  (%rcx),%ebp 
 24:  20 34 2e        and  %dh,(%rsi,%rbp,1) 
 27:  36 2e 31 00       ss xor %eax,%cs:%ss:(%rax) 
 2b:  00 47 43        add  %al,0x43(%rdi) 
 2e:  43 3a 20        rex.XB cmp (%r8),%spl 
 31:  28 55 62        sub  %dl,0x62(%rbp) 
 34:  75 6e          jne  a4 <__mod_vermagic5+0x6c> 
 36:  74 75          je  ad <__mod_vermagic5+0x75> 
 38:  2f           (bad) 
 39:  4c 69 6e 61 72 6f 20   imul $0x34206f72,0x61(%rsi),%r13 
 40:  34 
 41:  2e 36 2e 31 2d 39 75   cs ss xor %ebp,%cs:%ss:0x75627539(%rip)    # 75627583 <__mod_vermagic5+0x7562754b> 
 48:  62 75 
 4a:  6e           outsb %ds:(%rsi),(%dx) 
 4b:  74 75          je  c2 <__mod_vermagic5+0x8a> 
 4d:  33 29          xor  (%rcx),%ebp 
 4f:  20 34 2e        and  %dh,(%rsi,%rbp,1) 
 52:  36 2e 31 00       ss xor %eax,%cs:%ss:(%rax)

하지만 무언가가 나머지와 겹쳐지지는 않습니다 ...

printk 함수를 어떻게 호출합니까 ?? 나는 "callq 9"만 볼 수 있으며 그 오프셋은 나에게 아무 말도하지 않는다. 그것은 다음 명령이다. 그래서 무엇? "Kello"라는 메시지가 올바르게 인쇄되지만이 일이 발생하는 곳에서 코드를 찾을 수 없습니다!

게다가 ..이 코드는 .rodata.str1.1 섹션의 "Kello etc .."문자열에 어떻게 접근 할 수 있습니까? ds 레지스터에 매핑 된 프로그램 세그먼트 인 경우 액세스하려면 "ds : 0"과 같지 않아야합니다.

나는 꽤 혼란 스럽다.
Related