javascript ECMAScript6箭頭函數返回一個對象
1 Answers

您可能會想,為什麼語法是有效的(但不能按預期工作):

var func = p => { foo: "bar" }

這是因為JavaScript的標籤語法

所以如果你將上面的代碼轉換成ES5,它應該看起來像這樣:

var func = function (p) {
  foo:
  "bar"; //obviously no return here!
}
javascript ecmascript-6 arrow-functions

從箭頭函數返回對象時,由於語法中的含糊不清,似乎有必要使用額外的一組{}和一個return語句:

p => { return { foo: 'bar' } }

如果箭頭函數返回其他內容,則{}和返回是不必要的,例如:

p => 'foo'

有什麼明顯的我失踪?
Related