node.js - usa - El transportador no se ejecuta después de la instalaciónque es npm (0)

Después de instalar npm i protractor -g y ejecutar la webdriver-manager update como en Tutorial , el siguiente comando webdriver-manager start arroja errores:

$ webdriver-manager start
seleniumProcess.pid: 63737
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: org/openqa/grid/selenium/GridLauncher : Unsupported major.minor version 51.0
  at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
  at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:700)
  at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:124)
  at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:260)
  at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader.java:56)
  at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:195)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:188)
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:319)
  at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:330)
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:254)
  at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:399)
Selenium Standalone has exited with code 1

Aquí el resultado de la instalación:

npm i protractor -g

> [email protected] install /usr/local/lib/node_modules/protractor/node_modules/selenium-webdriver/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
> node-gyp rebuild

child_process: customFds option is deprecated, use stdio instead.
No receipt for 'com.apple.pkg.CLTools_Executables' found at '/'.

No receipt for 'com.apple.pkg.DeveloperToolsCLILeo' found at '/'.

 CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
 SOLINK_MODULE(target) Release/bufferutil.node
 SOLINK_MODULE(target) Release/bufferutil.node: Finished

> [email protected] install /usr/local/lib/node_modules/protractor/node_modules/selenium-webdriver/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
> node-gyp rebuild

child_process: customFds option is deprecated, use stdio instead.
No receipt for 'com.apple.pkg.CLTools_Executables' found at '/'.

No receipt for 'com.apple.pkg.DeveloperToolsCLILeo' found at '/'.

 CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
 SOLINK_MODULE(target) Release/validation.node
 SOLINK_MODULE(target) Release/validation.node: Finished
/usr/local/bin/protractor -> /usr/local/lib/node_modules/protractor/bin/protractor
/usr/local/bin/webdriver-manager -> /usr/local/lib/node_modules/protractor/bin/webdriver-manager
[email protected] /usr/local/lib/node_modules/protractor
├── [email protected]
├── [email protected]
├── [email protected]
├── [email protected]
├── [email protected]
├── [email protected]
├── [email protected] ([email protected], [email protected])
├── [email protected] ([email protected], [email protected])
├── [email protected] ([email protected], [email protected])
├── [email protected] ([email protected])
├── [email protected]
├── [email protected] ([email protected])
├── [email protected]
├── [email protected] ([email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected])
└── [email protected] ([email protected], [email protected], [email protected], [email protected])
selenium-chromedriver