css - 화면 - 부트스트랩 테이블부트 스트랩 3.0-같은 행에 3 개의 패널을 세로로 정렬(자동 높이) (1)

그리드 열을 중첩하려면 다음을 참조 하십시오. http://getbootstrap.com/css/#grid-nesting

예 : http://bootply.com/79487

HTML

<div class="container">
  <div class="row">

    <div class="col-sm-6">
             <div class="panel panel-success">
              <div class="panel-heading">
               <h3 class="panel-title">Graph</h3>
              </div>
              <div class="panel-body">
               <img src="http://dummyimage.com/600x500/000/fff&amp;text=Graph" class="img-responsive">
              </div>
             </div>
      </div>    <div class="col-sm-6">
        <div class="row">
          <div class="col-sm-12">
             <div class="panel panel-primary">
              <div class="panel-heading">
               <h3 class="panel-title">Panel title</h3>
              </div>
              <div class="panel-body">
               Panel content
              </div>
             </div>
            </div> 
          <div class="col-sm-12"> 
             <div class="panel panel-success">
              <div class="panel-heading">
               <h3 class="panel-title">Panel title</h3>
              </div>
              <div class="panel-body">
               Panel content
              </div>
             </div>  
          </div>
        </div> 
    </div>     
  </div>   
</div>

업데이트 위의 예제에서 autoheight 부분을 잊어 버렸습니다. https://stackoverflow.com/a/12330800/1596547 에서 사용할 수 있습니다.

$( window ).load(function() {  

boxes = $('.col-sm-6');
maxHeight = Math.max.apply(
Math, boxes.map(function() {
return $(this).height();
}).get());
boxes.height(maxHeight);
$('.col-sm-12 .panel').height(maxHeight/2-22);//22 = 20 (bottom-margin) + 2 *1 (border)
});

내용에 따라 높이가 확장되고 모두 높이가 맞춰져있는 3 개의 패널로 구성된 단일 행을 사용하려고했습니다. 왼쪽 패널에는 그래프가 표시되고 오른쪽 그래프에는 왼쪽 그래프와 함께 작동하는 테이블이 있습니다.

이 작업의 예는이 템플릿입니다. 예를 들어 여기를 클릭하십시오 .

<div class="row">
  <div class="col-md-8">
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading">
        <h3 class="panel-title">Panel title</h3>
      </div>
      <div class="panel-body">Panel content
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-4">
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading">
        <h3 class="panel-title">Panel title</h3>
      </div>
      <div class="panel-body">Panel content
      </div>
    </div>
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-heading">
        <h3 class="panel-title">Panel title</h3>
      </div>
      <div class="panel-body">Panel content
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
alignment