c# - tlv解析 - 组数据具有唯一的键和值
tlv编码 (2)

我有以下一组数字:

1 137
1 143
11 37
11 46
11 132
46 65
46 139
69 90

现在,我需要以第一个值的方式对数据进行分组,以使组值不存在组密钥。 所以,例如,如果我只是简单地分组数据,我会得到这样的结果:

1 137
  143
11 37
  46
  132
46 65
  139
69 90

这里是第三组中的组密钥和第二组中的组值。 在这种情况下,我需要将第三组的组值合并到第二组中,并删除第三组。 分组的最终结果应该如下所示:

1 137
  143
11 37
  46
  132
  65
  139
69 90

我对C#比较陌生,所以我想知道是否有一种奇妙的方式来使用LINQ。


这可以为你工作

public static List<Numbers> setNumbers()
{
  List<Numbers> num = new List<Numbers>();

  num.Add(new Numbers() { Column1 = 1, Column2 = 137 });
  num.Add(new Numbers() { Column1 = 1, Column2 = 143 });
  num.Add(new Numbers() { Column1 = 11, Column2 = 37 });
  num.Add(new Numbers() { Column1 = 11, Column2 = 46 });
  num.Add(new Numbers() { Column1 = 11, Column2 = 132 });
  num.Add(new Numbers() { Column1 = 46, Column2 = 65 });
  num.Add(new Numbers() { Column1 = 46, Column2 = 139 });
  num.Add(new Numbers() { Column1 = 69, Column2 = 90 });


  return num;
}


public static void group()
{
  List<Numbers> numbers = setNumbers();

  var grouppedNumbers = numbers
    .GroupBy(x => x.Column1).ToList();

  grouppedNumbers.AddRange(grouppedNumbers.FirstOrDefault(x => x.First().Column1.Equals(46)).Select(s => new Numbers() { Column1 = 11, Column2 = s.Column2 }).GroupBy(g => g.Column1).ToList());
  grouppedNumbers.Remove(grouppedNumbers.FirstOrDefault(x => x.First().Column1.Equals(46)));  foreach (var groups in grouppedNumbers)
  {
    Console.WriteLine(groups.First().Column1);
    foreach(var i in groups)
    {
      Console.WriteLine(i.Column1+" "+ i.Column2);
    }
  }
}

试试这个LINQ解决方案:

var numbers = new List<Number>
{
  new Number {X = 1, Y = 137},
  new Number {X = 1, Y = 143},
  new Number {X = 11, Y = 37},
  new Number {X = 11, Y = 46},
  new Number {X = 11, Y = 132},
  new Number {X = 46, Y = 65},
  new Number {X = 46, Y = 139},
  new Number {X = 69, Y = 90}
};
var result = numbers.GroupBy(c => c.X);
var result2 = numbers.FirstOrDefault(c => result.Select(d => d.Key).Contains(c.Y));

var finalResult = numbers.Where(x => x.X == result2?.Y)
             .Select(x => { x.X = result2.X;x.Y = x.Y; return x; } )
             .Union(numbers.Where(c => c.X != result2?.Y)).GroupBy(c => c.X ,
             (key, element) => new
             {
               Key = key,
              Element = element.Select(c => c.Y).ToList()
             });

结果:

group-by