theme - git clone https github com fish shell fish shell git你如何動態重新加載魚配置文件,就像在bash中一樣? (1)

使用

source ~/.config/fish/config.fish

或者,如果您的魚超過2.1(參見fish#310

. ~/.config/fish/config.fish

然後它將再次被採購,因此根據你在那裡它將被重新加載。 例如,附加到通用變量會添加更多條目。

我正在為Fish尋找相應的source .bashrc

fish