php刪除第一個字元
我如何刪除在PHP字符串的末尾3個字符? (3)

<?php echo substr("abcabcabc", 0, -3); ?>

我如何刪除在PHP字符串的末尾3個字符? “abcabcabc”會變成“abcabc”!


你只需要在-3中使用substr()函數就可以了,如下例所示:

$str1 = "123456789ABC";
$str2 = substr( $str1, 0, -3 );
echo $str2: // print 123456789 removing ABC at the end

<?php echo substr($string, 0, strlen($string) - 3); ?>


string